วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

นักเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92

มอบรางวัลแก่นักเรียน
เป็นแถวดีมากค่ะนักเรียน
ครูพี่เลี้ยง


Yaku, chah, Lex, Peaw

หน้าที่ครูทดลองสอน

วันที่ 21 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
ยืนรับนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be


วันที่ 20 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
จัดป้ายนิเทศน์โครงงานคุณธรรม เพื่อเข้าแข่งขันงานวิชาการ
ภาคบ่าย
เวลา 12:00 น. ช่วยครูเวรตักข้าวให้นักเรียน


วันที่ 17 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
เชคชื่อนักเรียนที่ดื่มนมในเช้านี้
ภาคบ่าย
ดูแลนักเรียนในตอนทำกิจกรรมในช่วงเวลาบ่ายโมง ( กิจกรรมนันทนาการ)


วันที่ 16 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
สอนแทนวิชาดนตรีของชั้น ป. 4/1
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be และ Story telling


ภาคเช้า
วันที่ 15 สิงหาคม 2555

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.1 แทนครูพี่เลี้ยงที่ไปราชการ
ภาคบ่าย
ช่วยถ่ายเอกสารให้ท่าน ผอ.


วันที่ 14 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง My family
ภาคบ่าย
จัดป้ายนิเทศน์การ์ดวันแม่ติดไว้ที่ห้องปฎิบัติการทางภาษา


วันที่ 10 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
เข้าสอนวิชา ภาษาอังกฤษชั้นป. 4/2 ให้นักเรียนทำการ์ดอวยพรวันแม่พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
ภาคบ่าย
ให้นักเรียนป. 6 ทำการ์ดวันแม่

ต้องรับผิดชอบ


วันที่ 31 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นป. 3
ภาคบ่าย
ศึกษาพืชพรรณ บริเวณรอบๆโรงเรียน แล้วรวบรวมเข้าเล่ม

วันที่ 30 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
ตรวจสุขภาพนักเรียน เล็บ ผิวหนัง เป็นต้น 
ภาคบ่าย
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.2

วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
ช่วยครูจัดการเรื่องแท็บเล็ต ติดรายชื่อที่ตัวเครื่อง และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมแจกให้นักเรียนชั้นป. 1
ภาคบ่าย
ช่วยแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน พร้อมถ่ายรูปคู่นักเรียนกับผู้ปกครอง และช่วยกันสอนวิธีการใช้แก่นักเรียน

วันที่ 28 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
 พิมงานให้ฝ่ายธุระการและถ่ายเอกสาร
ภาคบ่าย
ช่วยจัดป้ายนิเทศน์ให้ครูชั้นป. เรื่อง ยุงลาย

วันที่ 27 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
เข้าสอนชั้นป. 2/1 เรื่อง Number
ภาคบ่าย
ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า-ภาคบ่าย พานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ


ภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย


วันที่ 7 กันยายน 2555

ภาคเช้า

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทดลองสอน ดูแลนักเรียนทำความสะอาด กล่าวขอบคุณคณะครู ผู้ริหาร และนักเรียนทุกคน มอบของขวัญที่ระลึกแก่โรงเรียน เข้าสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกต่อครู
ภาคบ่าย

ช่วยจัดสถานที่ให้โรงเรียนเพื่อต้อนรับคณะอาจารย์ที่จะมาประชุมที่โรงเรียนสองแพรกมิตรภาพที่92


วันที่ 6 กันยายน 2555

ภาคเช้า
นักเรียนชั้นป .5 ฝากเงิน และสอนแทนวิชาศิลปะ
ภาคบ่าย
ดูแลนักเรียนอนุบาล 1 ให้นักเรียนนอนและดื่มนม

วันที่ กันยายน 2555
ภาคเช้า
สอนวิชา คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ป. 3 แทนครูไปราชการ
ภาคบ่าย
สอนวิชา ภาษาอังกฤษชั้นป.4/2

วันที่ กันยายน 2555
ภาคเช้า
สอนวิชา ดนตรี, สังคม , ไทย ชั้น ป. 4/1
ภาคบ่าย
จัดป้ายนิเทศเรื่องยุ่งลาย

วันที่ กันยายน 2555
ภาคเช้า
ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน เข้าสอนแทนชั้นป. 1
ภาคบ่าย
สอนป. 4/2 เรื่อง My home

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แผนปฏับัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2

วันที่ 6 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
07:20 ถึงรร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
08:00 เข้าแถวเคารพงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง แนะนำตัวกับคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน
09:00-16:00 เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พร้อมครูพี่เลี้ยง ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 7 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
07:30  ถึงโรงเรียน ควบคุมนักเรียนเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องเรียน
08:00 เข้าแถวเคารพงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง 
11:00 เข้าสอนแทนครูวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป. 5
ภาคบ่าย
13:00 สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4/2
15:30 ส่งนักเรียนกลับบ้าน

16:00 กลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่6เรื่องการเขียนแผนจัดการเรียนรู้

วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน แต่นักศึกษาทุกคนต้องนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ของตัวเอง การเขียนแผนเป็นสิ่งที่คู่กับคนที่มีอาชีพครู เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกคนต้องได้สัมผัส แผนการจัดการเรียนรู้คือ ภารกิจของครู ฉะนั้นการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาชีพครูแต่บางครั้งแผนบ้างแผนก็อาจจะสอนกับนักเรียนบางคนไม่ได้ ดังนั้นมันเป็นหน้าที่ครูที่จะต้องปรับหรือแก้ไขในจุดนี้ ให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ให้ได้ สำหรับ คำว่า การวางแผนการสอนคือ การเตรียมการสอนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางการสอนสำหรับครูอันจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธฺภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5

โครงสร้างรายวิชา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา อ.15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน ลำดับที่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน 1 ต 1.1 ป.5/1 ต 1.1 ป.5/2 ต 1.1 ป.5/3 ต 1.1 ป.5/4 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆ At School At the Zoo 10 10 2 ต 1.2 ป.5/1 ต 1.2 ป.5/2 ต 1.2 ป.5/3 ต 1.2 ป.5/4 ต 1.2 ป.5/5 พูด/เขียน โต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง เพื่อขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียน แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ My Family My Friends All year long 15 10 3 ต 1.3 ป.5/1 ต 1.3 ป.5/2 ต 1.3 ป.5/3 พูด/เขียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว My Friends At the Zoo In the Garden 15 10 4 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค) 5 20 5 ต 2.1 ป.5/1 ต 2.1 ป.5/2 ต 2.1 ป.5/3 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยา ท่าทางอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ All year long 5 10 6 ต 2.2 ป.5/1 ต 2.2 ป.5/2 บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง Culture 5 10 ลำดับที่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 7 ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน Free time 5 5 8 ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พูด และอ่าน/เขียน ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา At School 5 5 9 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) 5 20 รวมทั้งสิ้น 80 100 ชื่อหน่วย At School เป้าหมายการเรียนรู้ สาระสำคัญ : ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ตัวชี้วัด เป้าหมาย หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ ต 1.1 ป.5/1 ต 1.2 ป.5/2 ต 4.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ พูด และอ่าน/เขียน ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา -แบบฝึกหัดจับคู่คำสั่งภาษาอังกฤษให้ตรงกับความหมายในภาษาไทย -สมุดคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งต่างๆในห้องเรียน -แบบฝึกหัดจับคู่คำสั่งกับรูปภาพ -ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน -วาดภาพเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองพร้อมเขียนบรรยายสั้นๆ -พูดในหัวข้อ My best friend คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ชื่อหน่วย All year long เป้าหมายการเรียนรู้ สาระสำคัญ : ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ ต 2.1 ป.5/2 ต 2.1 ป.5/3 ตอบคำถาม/บอกความสำคัญของเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ -แบบฝึกหัดถาม-ตอบเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญของเจ้าของภาษา -ทำการ์ดพร้อมบรรยายเกี่ยวกับเทศกาลและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา -จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ชื่อหน่วย My Family เป้าหมายการเรียนรู้ สาระสำคัญ : พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว ตัวชี้วัด เป้าหมาย หลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว -family tree -เขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน -แบบฝึกหัดเติมคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว คุณลักษณะ : ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

ปลาคาร์พ